دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]