سید مهدی ارفع زاده


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سید مهدی ارفع زاده

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

سید مهدی ارفع زاده تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]