Pouria Di


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Pouria Di
0000-00-00
m - مجرد
آذربایجان غربی
دانشجوی دامپزشکی
دکترا و بالاتر
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Pouria Di تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]