Z2062478259 - شبکه پزشکی فیس طب
Zakaria mohammad gholi tabar


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Zakaria mohammad gholi tabar
1348-07-07
m - متاهل
اسلام
مازندران
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
رفته ام
نمی کشم
Samsung s7

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Zakaria mohammad gholi tabar تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]