adrina


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
adrina
1368-12-12
f - مجرد
اسلام
بوشهر
pezeshk
دکترا و بالاتر
pezeshk
نرفته ام
می کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

adrina تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]