Dorlands-Illustrated-Medical-Dictionary.jpg 1.jpg Screenshot_2014-07-12-13-22-28.png IMG_20140715_150306.jpg
Alireza

از این تکرار ساعتها، از این بیهوده ماندن ها.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Alireza
141 امتياز
خودمونی
1372-10-09
m - مجرد
اسلام
اردبیل
دانشجو
وزن: 95 - قد: 190
نرفته ام
نمی کشم
Huawei Honor 3C

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Alireza تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

hamidreza
hamidreza
بخونید جالبه.
بخونید جالبه.


be0833c47d22a8bd5af3dd9dc0f35a28_500.jpg
باز نشر توسط alireza218
Alireza
Alireza
از سیستوسکپی چه می دانید؟
یک فرایند تشخیصی که به تشخیص مشکلات مجاری ادرار و ... کمک می کند . راهنمایی کامل با فایل بسیار کم حجم ضمیمه شده
Alireza/s
از سیستوسکپی چه می دانید؟
یک فرایند تشخیصی که به تشخیص مشکلات مجاری ادرار و ... کمک می کند . راهنمایی کامل با فایل بسیار کم حجم ضمیمه شده
Alireza/s


[فایل]
دیدگاه · 1393/05/8 - 22:31 ·
4
Alireza
Alireza


Alireza
Alireza


Dorlands-Illustrated-Medical-Dictionary.jpg
Alireza
Alireza
بدون شرح!
بدون شرح!


1.jpg
Alireza
Alireza
PSA & free Free PSA which help the Prostate CA. detection
PSA & free Free PSA which help the Prostate CA. detection


Screenshot_2014-07-12-13-22-28.png
دیدگاه · 1393/04/25 - 13:24 ·
4
Alireza
Alireza
اوج مطلب اینجاست که میگه:
"اگر علم تجربی به آن مرتبه از کمال خود برسد که به علوم قرآنی وصل گردد و یا اینکه اصلاح گردد،اصطلاح انتخاب طبیعی جای خود را به " انتخاب الهی " بدهد که البته شایسته تر و پسندیده است.
اوج مطلب اینجاست که میگه:
"اگر علم تجربی به آن مرتبه از کمال خود برسد که به علوم قرآنی وصل گردد و یا اینکه اصلاح گردد،اصطلاح انتخاب طبیعی جای خود را به " انتخاب الهی " بدهد که البته شایسته تر و پسندیده است.


IMG_20140715_150306.jpg
Alireza
Alireza
مدیریت و کنترل هیجان طبق یافته های پروفسور سمیعی
-=--=-=-=-=-===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﯼ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﮐﻮﺭﺗﯿﮑﻮﺗﺮﻭﻓﯿﻦ . ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﺶ
ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻻﺯ ﻡ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺍﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧ.. [ادامه متن . . .]
مدیریت و کنترل هیجان طبق یافته های پروفسور سمیعی
-=--=-=-=-=-===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﺩﻩ ﯼ
ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﮐﻮﺭﺗﯿﮑﻮﺗﺮﻭﻓﯿﻦ . ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﺶ
ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻻﺯ ﻡ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺍﻣﺎ ﻋﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩﺭﻣﻐﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻝ
ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ . ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽ
‏( ﺟﺮﺍﺡ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ، ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ‏)
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﺭﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ
ﺳﻤﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻠﻢ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﺎﻟﺐ :
۱ .ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻟﺬﺕ
ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻼﻣﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻥ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
.2ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ .ﮔﻠﺒﺮﮒ ﮔﻞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ
ﻟﻄﯿﻒ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ...
۳ .ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮐﻒ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺮﺷﺢ
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ :
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺼﺮﯼ ﻭ ﭼﻪ ﻟﻤﺴﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺕ ﻭ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻔﯿﺪﯼ
ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﮐﻨﺪ .... ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ
ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻐﺰ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺸﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ ....
ﭘﺲ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬﺕ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎ ﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﻣﻐﺰﺕ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ


Alireza
Alireza
برخيز،
چون برخاستن کسي که به زور زمينش زده اند، بسيار زيباتر است از برخاستن کسي که به زور سرپايش نگه داشته اند...
برخيز،
چون برخاستن کسي که به زور زمينش زده اند، بسيار زيباتر است از برخاستن کسي که به زور سرپايش نگه داشته اند...


دیدگاه · 1393/04/6 - 01:16 ·
10
Alireza
Alireza
دوستان عزیزی که تمایل دارند به کودکان سرطانی کمک کنند به سامانه ی موسسه ی محک به آدرس
(www.mahak-charity.org)
مراجعه فرمایند.
دوستان عزیز می توانند حتی با مبلغ بسیار ناچیزی (حداقل 1000 تومان) در این امر مهم مشارکت نمایند. التماس دعا

خنــــــــــــــــــده را قســــــــــمت کنــــــــــــــــــــیم.
دوستان عزیزی که تمایل دارند به کودکان سرطانی کمک کنند به سامانه ی موسسه ی محک به آدرس
(www.mahak-charity.org)
مراجعه فرمایند.
دوستان عزیز می توانند حتی با مبلغ بسیار ناچیزی (حداقل 1000 تومان) در این امر مهم مشارکت نمایند. التماس دعا

خنــــــــــــــــــده را قســــــــــمت کنــــــــــــــــــــیم.


download.jpg
دیدگاه · 1393/04/2 - 14:49 ·
4
Alireza
Alireza
دعای خوب مادر

پزشک و جراح مشهور (د.ایشان) روزی برای شرکت در یک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت و تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار میشد ، باعجله به فرودگاه رفت .
بعد از پرواز ناگهان اعلان کردند که بخاطر اوضاع نامساعد هوا و رعد و برق و صاعقه ، که باعث از کارافتادن یکی از موتورهای هواپیما شده ، مجبوریم فرود اضطراری در نزدیکترین فرودگاه را داشته باشیم .

دکتر بلافاصله به دفتر استعلامات فرودگاه رفت و خطاب به آنها گفت : من یک پزشک متخصص جهانی.. [ادامه متن . . .]
دعای خوب مادر

پزشک و جراح مشهور (د.ایشان) روزی برای شرکت در یک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت و تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار میشد ، باعجله به فرودگاه رفت .
بعد از پرواز ناگهان اعلان کردند که بخاطر اوضاع نامساعد هوا و رعد و برق و صاعقه ، که باعث از کارافتادن یکی از موتورهای هواپیما شده ، مجبوریم فرود اضطراری در نزدیکترین فرودگاه را داشته باشیم .

دکتر بلافاصله به دفتر استعلامات فرودگاه رفت و خطاب به آنها گفت : من یک پزشک متخصص جهانی هستم و هر دقیقه برای من برابر با جان خیلی انسانها هاست و شما میخواهید من 16ساعت تو این فرودگاه منتظر هواپیما بمانم ؟
یکی از کارکنان گفت : جناب دکتر ، اگر خیلی عجله دارید میتونید یک ماشین کرایه کنید ، تا مقصد شما سه ساعت بیشتر نمانده است ، دکتر ایشان با............
کمی درنگ پذیرفت و ماشینی را کرایه کرد و براه افتاد که ناگهان در وسط راه اوضاع هوا نامساعد شد و بارندگی شدیدی شروع شد بطوری که ادامه دادن برایش مقدور نبود .

ساعتی رفت تا اینکه احساس کرد دیگه راه راگم کرده خسته و کوفته و درمانده و با نا امیدی به راهش ادامه داد که ناگهان کلبه ای کوچک توجه او را به خود جلب کرد .
کنار اون کلبه توقف کرد و در را زد ، صدای پیرزنی راشنید : بفرما داخل هرکه هستی ، در باز است …
دکتر داخل شد و از پیرزن که زمین گیر بود خواست که اجازه دهد از تلفنش استفاده کند .
پیرزن خنده ای کرد و گفت : کدام تلفن فرزندم ؟ اینجا نه برقی هست و نه تلفنی ، ولی بفرما و استراحت کن و برای خودت استکانی چای بریز تاخستگی بدر کنی و کمی غذا هم هست بخور تا جون بگیری .
دکتر از پیرزن تشکرکرد و مشغول خوردن شد ، درحالی که پیرزن مشغول خواندن نماز و دعا بود .
که ناگهان متوجه طفل کوچکی شد که بی حرکت بر روی تختی نزدیک پیرزن خوابیده بود ، که هرازگاهی بین نمازهایش او را تکان میداد .

پیرزن مدتی طولانی به نماز و دعا مشغول بود، که دکتر به او گفت :
بخدا من شرمنده این لطف و کرم و اخلاق نیکوی شما شدم ، امیدوارم که دعاهایت مستجاب شود.
پیرزن گفت : و اما شما ، رهگذری هستید که خداوند به ما سفارش شما را کرده است .
ولی دعاهایم همه قبول شده است بجز یک دعا
دکتر ایشان گفت : چه دعایی ؟
پیرزن گفت : این طفل معصومی که جلو چشم شماست نوه من است که نه پدر دارد و نه مادر ، به یک بیماری مزمنی دچار شده که همه پزشکان اینجا از علاج آن عاجز هستند .
به من گفته اند که یک پزشک جراح بزرگی بنام دکتر ایشان هست که او قادر به علاجش هست ، ولی او خیلی از مادور هست و دسترسی به او مشکل است و من هم نمیتوانم این بچه را پیش او ببرم .
میترسم این طفل بیچاره و مسکین خوار و گرفتار شود پس از الله خواسته ام که کارم را آسان کند .
دکترایشان در حالی که گریه میکرد گفت :
به والله که دعای تو ، هواپیماها را ازکار انداخت و باعث زدن صاعقه ها شد و آسمان را به باریدن وا داشت . تا اینکه من دکتر را بسوی تو


28053_262.jpg
Alireza
Alireza


Alireza
Alireza
هشـــــــــــــــدار : کم کردن سریع وزن بدن عوارض بدی دارد

به گزارش سایت اینترنتی هلت می آپ، کارشناسان تغذیه و سلامت تاکید دارند که راه‌حل‌های لاغری فوری معمولا مضر هستند و به بدن آسیب می‌رسانند مهمترین عوارض جانبی کاهش سریع وزن برای بدن عبارتند از:

- سلولیت: این واژه به ایجاد چین و چالهای پوستی در ناحیه شکم، ران‌ها و پاها اطلاق می‌شود. معمولا کاهش یا افزایش سریع وزن از عوامل اصلی بروز این چال‌های پوستی و سلولیت هستند.

- افزایش وزن: ممک.. [ادامه متن . . .]
هشـــــــــــــــدار : کم کردن سریع وزن بدن عوارض بدی دارد

به گزارش سایت اینترنتی هلت می آپ، کارشناسان تغذیه و سلامت تاکید دارند که راه‌حل‌های لاغری فوری معمولا مضر هستند و به بدن آسیب می‌رسانند مهمترین عوارض جانبی کاهش سریع وزن برای بدن عبارتند از:

- سلولیت: این واژه به ایجاد چین و چالهای پوستی در ناحیه شکم، ران‌ها و پاها اطلاق می‌شود. معمولا کاهش یا افزایش سریع وزن از عوامل اصلی بروز این چال‌های پوستی و سلولیت هستند.

- افزایش وزن: ممکن است در اثر رژیم‌های سخت و شدید وزن شما ناگهان به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند اما بدن در این حالت تلاش می‌کند که در شرایط کمبود ویتامین‌ها و املاح معدنی، کالری بیشتری جمع کند. در این وضعیت نخوردن بیش از اینکه مفید باشد به بدن آسیب می‌رساند و چه بسا که موجب افزایش وزن ناگهانی می‌شود.

- سوء تغذیه: این حالت در صورت بی تعادلی در رژیم غذایی بروز می‌کند.

- افزایش احساس گرسنگی: اگر مدت طولانی چیزی نخورید ولع خوردن غذاهای چرب و سرخ کرده در شما تشدید می‌شود و اگر خود را زیاد گرسنه نگه دارید، پرهیز از مصرف این غذاها تقریبا غیرممکن می‌شود.

- کمبود انرژی: فقدان مواد مغذی در بدن در پی رژیم‌های سخت عامل کمبود انرژی است و در این شرایط احساس خستگی شدید می‌شود.

- ریزش مو: کمبود پروتئین‌ها و ریزمغذی‌ها هم چنین می‌تواند منجر به ریزش مو شود.

- افسردگی: گرسنگی طولانی مدت از عوامل ایجاد کننده احساس افسردگی است.

- سخن آخر: وزن کم کردن مثل خوردن یک تکه کیک ساده و راحت نیست بنابراین با رژیم‌های غیراستاندارد و روش‌های بی‌منطق به بدن خود آسیب نرسانید. موثرترین شیوه برای لاغر شدن ترکیب ورزش با رژیم غذایی مناسب است.


9k=
دیدگاه · 1393/03/15 - 17:06 ·
5
Alireza
Alireza


دیدگاه · 1393/03/15 - 16:03 ·
4
Alireza
Alireza
ابداع روشي براي خارج كردن سنگ‌هاي شاخ گوزني كليه از طريق پوست و به روش خوابيده به پشت.
يك محقق گيلاني موفق به ابداع روشي براي خارج كردن سنگ‌هاي شاخ گوزني كليه از طريق پوست و به روش خوابيده به پشت شد.
سياوش فلاحتكار، مبدع اين روش و رئيس مركز تحقيقات ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تحقيقات انجام شده در اين مركز نشان مي‌دهد عمل خارج كردن سنگ‌هاي بزرگ و شاخ گوزني كليه از طريق پوست (PNL) و به روش خو.. [ادامه متن . . .]
ابداع روشي براي خارج كردن سنگ‌هاي شاخ گوزني كليه از طريق پوست و به روش خوابيده به پشت.
يك محقق گيلاني موفق به ابداع روشي براي خارج كردن سنگ‌هاي شاخ گوزني كليه از طريق پوست و به روش خوابيده به پشت شد.
سياوش فلاحتكار، مبدع اين روش و رئيس مركز تحقيقات ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تحقيقات انجام شده در اين مركز نشان مي‌دهد عمل خارج كردن سنگ‌هاي بزرگ و شاخ گوزني كليه از طريق پوست (PNL) و به روش خوابيده به پشت بر روي افراد چاق نسبت به افراد معمولي اثر نامطلوبي ندارد، بلكه موثر و بي‌خطر است.
وي با بيان اينكه اين روش براي اولين بار توسط مركز تحقيقات ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سطح جهاني ارائه شده است، افزود: روش خارج كردن سنگ‌هاي بزرگ و شاخ گوزني كليه از طريق پوست (PNL) و به روش خوابيده به پشت مزاياي فراواني دارد.
فلاحتكار افزود: هم اكنون روش جديد خارج كردن سنگ‌هاي شاخ گوزني كليه به روش خوابيده به پشت در مركز تحقيقات ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان به طور مرتب در حال انجام است و مورد استقبال متخصصان نيز قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر خارج كردن سنگ‌هاي بزرگ و شاخ گوزني كليه به روش خوابيده به شكم صورت مي گيرد، تصريح كرد: اين مطالعه بر روي دو گروه از بيماران كليوي انجام شد كه نتايج عمل با توجه به BMI (توده بدني بيمار) بررسي و مشخص شد كه مدت زمان بيهوشي در روش خوابيده به پشت به وضوح كمتر از زمان بيهوشي در روش خوابيده به شكم بوده است.
رئيس مركز تحقيقات ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيلان خاطرنشان كرد: اين ابداع در عرصه پزشكي، امسال موفق به كسب رتبه اول تحقيقات ارولوژي در مقطع سني زير 45 سال در كشور شده است.


A0272633.jpg
صفحات: 1 2 انتها