محمد علی مینایی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محمد علی مینایی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

محمد علی مینایی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]