داود


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
داود
1371-05-01
m - متاهل
اسلام
تهران
دیپلم
دانشجو
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

داود تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]