سید محمد جمال کاکاتفتی


مشخصات

حالت ِ امروز: معمولی
سید محمد جمال کاکاتفتی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

سید محمد جمال کاکاتفتی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]