IMG11372011.jpg imaz.jpg ef.jpg images (1).jpg
медицинский

:) [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: مشکوک
медицинский
621 امتياز
نیمه فعال
1371-09-03
f - مجرد
اسلام
پزشکی
دیپلم
دانشجو
وزن: 59 - قد: 169
معاف
نمی کشم
sony

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

медицинский تاکنون 3 کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]
و_

медицинский
медицинский
10 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻠﯿﻪ:
1. ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺩﺭﺍﺭ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺳﺖ :
-ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﺐ
- ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﻒ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﻩ
- ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﯿﺮﻩ ﺭﻧﮓ
- ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﻥ
- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ
-ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ.. [ادامه متن . . .]
10 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﮐﻠﯿﻪ:
1. ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺩﺭﺍﺭ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺳﺖ :
-ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﺐ
- ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﻒ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﻩ
- ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﯿﺮﻩ ﺭﻧﮓ
- ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﻥ
- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ
-ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
- ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﻣﺠﺪﺩ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
- ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﺪ، ﻫﯿﭻ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﺩﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﻓﻊ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ .
- ﺭﻧﮓ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﻥ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺧﻮﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
1. ﻭﺭﻡ
ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﺭﻡ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻫﺎ، ﻣﭻ ﺩﺳﺖ،
ﺷﮑﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ.
3. ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺭﯾﺘﺮﻭﭘﻮﺋﯿﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺯ
ﮐﺎﺭ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺩﺭ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
4.لکه ها، ﺟﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﻮﺳﺖ.
ﮐﺎﺭ ﮐﻠﯿﻪ، ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺜﻮﺭﺍﺕ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻭ ﺣﺲ ﺧﺎﺭﺵ ﺷﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ.
5.ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻥ ﻃﻌﻢ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﯼ ﺁﻣﻮﻧﯿﺎﮎ.
ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻭﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
6. ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ
ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﯾﺎﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
7. ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ : ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
ﺭﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻭﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ، ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﯾﻪ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ کند.
8. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﻣﺎ
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﮔﺮﻡ ﻫﻢ ﺳﺮﺩﺗﺎﻥ ﺷﻮﺩ.
9. ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ، ﺗﻮﻫﻢ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
10. ﺩﺭﺩ ﭘﻬﻠﻮ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ، ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ .


images (1).jpg
медицинский
медицинский
آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis یا روماتیسم مفصلی چیست؟
==========================================
یک بیماری سیستمیک و مزمن است.
آرتریت روماتوئید مشخصاتی دارد که باعث تمایزان با سایر انواع آرتریت‌ها (التهاب ودردمفاصل) می‌شود. بعنوان مثال آرتریت بصورت قرینه‌است یعنی اگر یک زانو یا دست درگیر باشد به احتمال زیاد طرف مقابل نیز درگیر است.
--------------------------------------------------------------------------
نشانه‌های آر.. [ادامه متن . . .]
آرتریت روماتوئید Rheumatoid arthritis یا روماتیسم مفصلی چیست؟
==========================================
یک بیماری سیستمیک و مزمن است.
آرتریت روماتوئید مشخصاتی دارد که باعث تمایزان با سایر انواع آرتریت‌ها (التهاب ودردمفاصل) می‌شود. بعنوان مثال آرتریت بصورت قرینه‌است یعنی اگر یک زانو یا دست درگیر باشد به احتمال زیاد طرف مقابل نیز درگیر است.
--------------------------------------------------------------------------
نشانه‌های آرتریت روماتوئید از این قرار اند:

سفتی صبحگاهی مفاصل
تورم مفاصل
درد مفصلی
ضعف و خستگی
ندول‌های روماتوئید
-------------------------------------------------------------------------
علت دقیق روماتیسم مفصلی ناشناخته‌است ولی در ایجاد این بیماری ایمنی سلولی و ایمنی هومورال هر دو نقش دارند. البته به نظر می‌رسد که گلودرد چرکی در ایجاد آن نقش بسزایی دارد. افراد مبتلا به روماتیسم مفصلی، نسبت به دیگران شانس ابتلای بیشتری به بیماریهای مزمن مانند پوکی استخوان، آلرژی، بدخیمی‌ها، عفونت‌ها، بیماری‌های گوارشی، بیماریهای قلبی–عروقی و فشارخون دارند.


10003879_223170644555472_2071328358_n.jpg
медицинский
медицинский

ﻣﺼﺮﻑ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻔﺖ : ﻣﺼﺮﻑ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ .

ﻮﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺁﺏﻟﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪ،
ﺍﺳﯿﺪﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ، ﭼﺮﺑﯽ، ﮐﺎﺭﺍﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯼ A، B1 ،
B2 ، B3 ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﻟﯿﻤﻮﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﻧس
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﻣﺼﺮﻑ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﺛﺮ
ﻗﺎﺑﺾ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﻮﯼ ﺑ.. [ادامه متن . . .]

ﻣﺼﺮﻑ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻔﺖ : ﻣﺼﺮﻑ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ .

ﻮﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺁﺏﻟﯿﻤﻮ ﺍﺯ ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪ،
ﺍﺳﯿﺪﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ، ﭼﺮﺑﯽ، ﮐﺎﺭﺍﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯼ A، B1 ،
B2 ، B3 ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﻟﯿﻤﻮﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺎﻧس
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﻣﺼﺮﻑ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﺛﺮ
ﻗﺎﺑﺾ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﻮﯼ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :
ﻧﻘﺶ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﯿﺘﺮﻭﺯﺍﻣﯿﻦﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﭘﮑﺘﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪ ﺧﻮﻥ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﻋﺮﻭﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ .
ﺻﻔﻮﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ : ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻣﯽﺷﻮﺩ،
ﺑﯿﻮﻓﻼﻭﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎ ﺭﺍ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﺍﺋﯿﻦ، ﻭﺍﺭﯾﺲ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻟﺜﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ . وی اضافه ﮐﺮﺩ : ﺑﯿﻮﻓﻼﻭﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ
ﻣﻮﯾﺮﮒﻫﺎ ﺷﺪﻩ، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ


images (4).jpg
медицинский
медицинский
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮐﺘﻮﺗﯿﻔﻦ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ :
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﻢ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ : ﻣﻘﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ۱- ۰٫۵ ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ .
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ : ﻣﻘﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ
ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ .. [ادامه متن . . .]
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮐﺘﻮﺗﯿﻔﻦ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ :
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﻢ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ : ﻣﻘﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ۱- ۰٫۵ ﻣﯿﻠﯽ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ .
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ : ﻣﻘﺪﺍﺭ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ
ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ :
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﺮﮐﺰﯼ : ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ
ﺧﻔﯿﻒ، ﺗﺤﺮﯾﮏ .
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ : ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ .
ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ :
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺿﺪ ﺁﺳﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺘﻮﺗﯿﻔﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ
) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ( ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ .
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺍﺛﺮ :
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ : ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ، ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ


download.jpg
دیدگاه · 1392/12/10 - 03:14 ·
9
медицинский
медицинский
سلاممممم!
خوب و آمآآآآآآآآآآآ سوالات من! :D
1.بهترین و بدترین خوابی که تا حالا دیدی چی بودن؟تا حالا شده خوابات روی زندگیه واقعیت تاثیر بذاره؟
2.ضایع ترین سوتیه عمرت چی بوده؟ :D
3.هیجان انگیز ترین كاری كه كردی چی بوده؟
4.عکس العملت موقع شنیدن نصیحت دیگران چیه؟
5.تاح.. [ادامه متن . . .]
سلاممممم!
خوب و آمآآآآآآآآآآآ سوالات من! :D
1.بهترین و بدترین خوابی که تا حالا دیدی چی بودن؟تا حالا شده خوابات روی زندگیه واقعیت تاثیر بذاره؟
2.ضایع ترین سوتیه عمرت چی بوده؟ :D
3.هیجان انگیز ترین كاری كه كردی چی بوده؟
4.عکس العملت موقع شنیدن نصیحت دیگران چیه؟
5.تاحالا چند بار توی زندگیت شکست خوردی؟بدترینش؟
6.بدون شعاربگوهدفت از زندگی چیه؟
7.اگه یه نفر رو دوست داشته باشی اولین بار که باش رو در رو شی چیکار میکنی؟
8.بهترین هدیه ای که تاحالا گرفتی؟از کی؟
9.با اینا جمله بساز:
ملیجک-مدیکو-گیتار-پزشکی-سالن اپرای سیدنی-افغانستان-جاستین بیبر(یه جمله) :D
10.اولین چیزی که به ذهنت میرسه بگو:
نقاشی
وطن
عروسی
پز
بفرمایید شام
عمه
ایرانسل
медицинский(خودمو میگم) :D
و اما آخرین سوال:
11.آخرین لحظه ی زندگیته .. مرگ رو به وضوح جلوی چشمات می بینی ، می فهمی که دیگه باید این دنیا رو ترک کنی ، اما دم آخر بهت اجازه داده میشه سه تا آرزو کنی تا برآورده بشه ، تو چه آرزوهایی می کنی ؟(ب جز این ک مرگت تاخیر بیفته)


медицинский
медицинский

علائم عفونت گوش میانی ( Otitis)

علائم شایع در کودکان عبارتند از:

گوش درد، مخصوصا هنگامی که دراز می کشند.
کشیدن گوش با دست ها
سخت خوابیدن
گریه کردن بیش از حد
زودرنجی و تحریک پذیرتر از حد معمول
سخت شنیدن و پاسخ دادن
از دست دادن تعادل بدن
تب 38 درجه سانتیگراد و یا بیشتر
ترشحات گوش
سردرد
کاهش اشتها
============================
علائم در بزرگسالان عبارتند از:

گوش درد
ترشحات گوش
کاهش شنوایی
عدم تعادل
وز وز گوش
سرگیجه دورانی

علائم عفونت گوش میانی ( Otitis)

علائم شایع در کودکان عبارتند از:

گوش درد، مخصوصا هنگامی که دراز می کشند.
کشیدن گوش با دست ها
سخت خوابیدن
گریه کردن بیش از حد
زودرنجی و تحریک پذیرتر از حد معمول
سخت شنیدن و پاسخ دادن
از دست دادن تعادل بدن
تب 38 درجه سانتیگراد و یا بیشتر
ترشحات گوش
سردرد
کاهش اشتها
============================
علائم در بزرگسالان عبارتند از:

گوش درد
ترشحات گوش
کاهش شنوایی
عدم تعادل
وز وز گوش
سرگیجه دورانی


images (3).jpg
دیدگاه · 1392/12/5 - 02:03 ·
9
медицинский
медицинский
disc problems...
disc problems...


1888715_818779894814454_794856432_n.jpg
медицинский
медицинский
دندون عقل هستن ایشون و کارش سرویس کردن باقی دندونا هست :| :D
دندون عقل هستن ایشون و کارش سرویس کردن باقی دندونا هست :| :D


1656287_779798682038939_1997329511_n (1).jpg
медицинский
медицинский
ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ – ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻼﯾﻢ

ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﻐﺬﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﺩ . ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻗﻨﺪﻫﺎ،
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ، ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﻭ ﯾﺎ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ ﺭﻭﺩﻩﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺍﺳﻤﻮﺗﯿﮏ، ﺍﺳﺘﺌﺎﺗﻮﺭﻩ، ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻯ
ﺧﺎﺹ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻫﻦ، ﻓﻮﻻﺕ، B12 ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﻯ<.. [ادامه متن . . .]
ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ – ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻼﯾﻢ

ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﻐﺬﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﺩ . ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻗﻨﺪﻫﺎ،
ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ، ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ، ﻭ ﯾﺎ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﺀ ﺟﺬﺏ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ ﺭﻭﺩﻩﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺍﺳﻤﻮﺗﯿﮏ، ﺍﺳﺘﺌﺎﺗﻮﺭﻩ، ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻯ
ﺧﺎﺹ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻫﻦ، ﻓﻮﻻﺕ، B12 ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﻯ
E,D,A ﻭ K ( ﺭﺍ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ . ﺟﺪﻭﻝ ) ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ
ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ ( ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ ﺭﻭﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﻟﯿﺴﺖ
ﻣﻰﮐﻨﺪ . ﺍﻧﺘﺮﻭﭘﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﯾﺪ . ﺍﺑﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﯿﭙﻮﺁﻟﺒﻮﻣﯿﻨﻤﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﯿﺮﻯ α ۱
– ﺁﻧﺘﻰﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﯾﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﺍﺭ
ﺷﺪﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﺯﻣﯿﻨﻪﺍﻯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﺳﻮﺀﺟﺬﺏ
ﺳﻮﺀﻫﺎﺿﻤﻪ : ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺗﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ، ﻓﯿﺒﺮﻭﺯ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ،
ﮐﺎﺭﺳﯿﻨﻮﻡ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱ
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻤﮏﻫﺎﻯ ﺻﻔﺮﺍﻭﯼ، ﺳﯿﺮﻭﺯ، ﮐﻠﺴﺘﺎﺯ، ﺭﺷﺪ
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻯﻫﺎﻯ ) ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻮﺭ، ﮐﺮﻭﻥ،
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺘﺼﻞﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﮏﻫﺎﻯ ﺻﻔﺮﺍﻭﻯ
) ﮐﻠﺴﺘﯿﺮﺍﻣﯿﻦ، ﮐﺮﺑﻨﺎﺕ ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻧﺌﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ( .
ﺳﻄﺢ ﺟﺬﺏ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ : ﺭﺯﮐﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺳﯿﻮ ﺭﻭﺩﻩ،
ﻓﯿﺴﺘﻮﻝ ﮔﺎﺳﺘﺮﻭﮐﻮﻟﯿﮓ، ﺑﺎﻯﭘﺲ ﮊﮊﻧﻮﺍﯾﻠﺌﺎﻝ
ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻟﻨﻔﺎﺗﯿﮏ : ﻟﻨﻔﻮﻡ، ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﻭﯾﭙﻞ، ﻟﻨﻔﺎﻧﮋﮐﺘﺎﺯﻯ
ﺭﻭﺩﻩ
ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﻋﺮﻭﻗﻰ : ﭘﺮﯾﮑﺎﺭﺩﯾﺖ ﮐﻨﺴﺘﺮﯾﮑﺘﯿﻮ، ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻰ
ﻗﻠﺐ ﺭﺍﺳﺖ، ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻰ ﺷﺮﯾﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻭﺭﯾﺪﻯ ﻣﺰﺍﻧﺘﺮﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﻣﺨﺎﻃﻰ : ﻋﻔﻮﻧﺖ ) ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﮊﯾﺎﺭﺩﯾﺎ،
ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﻭﯾﭙﻞ، ﺍﺳﭙﺮﻭﺗﺮﻭﭘﯿﮑﺎﻝ ( ، ﺑﯿﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻰ
) ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﮐﺮﻭﻥ ( ، ﺁﻧﺘﺮﯾﺖ ﺭﺍﺩﯾﺎﺳﯿﻮﻥ،
ﺍﻧﺘﺮﯾﺖ ﺍﺋﻮﺯﯾﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ، ﮊﮊﻭﻧﯿﺖ ﺍﻭﻟﺴﺮﺍﺗﯿﻮ،
ﻣﺎﺳﺘﻮﺳﯿﺘﻮﺯ، ﺍﺳﭙﺮﻭﺗﺮﻭﭘﯿﮑﺎﻝ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺭﺗﺸﺎﺣﻰ
) ﺁﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪﻭﺯ، ﺍﺳﮑﻠﺮﻭﺩﺭﻣﺎ، ﻟﻨﻔﻮﻡ، ﺍﺳﭙﺮﻭﻯ ﮐﻼﮊﻧﻮ،
ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ( ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﻰ
)ﺍﻧﺘﺮﻭﭘﺎﺗﻰ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﻦ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﻯﺳﺎﮐﺎﺭﯾﺪﺍﺯ،
ﻫﯿﭙﻮﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻨﻤﯽ، ﺁﺑﺘﺎﻟﯿﭙﻮﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻨﻤﯽ، ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﯿﺪﻫﺎﻯ ﺁﻣﯿﻨﻪ ( ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺁﻧﺪﻭﮐﺮﯾﻦ
) ﺩﯾﺎﺑﺖ ﻣﻠﯿﺘﻮﺱ، ﻫﯿﭙﻮﭘﺎﺭﺍﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪﯼ، ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻰ
ﺁﺩﺭﻧﺎﻝ، ﻫﯿﭙﺮﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪﯼ، ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺯﻭﻟﯿﻨﮕﺮ – ﺍﻟﯿﺴﻮﻥ،
ﺳﻨﺪﺭﻡ ﮐﺎﺭﺳﯿﻨﻮﺋﯿﺪ


150365_501836136589532_369362765_n.jpg
медицинский
медицинский
اختراع روش جدید ماهیگیری برای خارج کردن سلول های سرطانی از مغز

محققان دانشگاه جورجیا در آمریکا به روش جدیدی برای خارج کردن سلول های سرطانی از مغز با استفاده از میله های کوچک دست یافتند.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری دیلی میل، این سیستم با استفاده از نانو الیافی سلول های تومور را از مغز خارج می کند.

محققان می گویند دستیابی به این روش جدید می تواند زندگی افراد مبتلا به سرطان های غیر قابل جراحی را به زندگی افراد دیابتی یا ا.. [ادامه متن . . .]
اختراع روش جدید ماهیگیری برای خارج کردن سلول های سرطانی از مغز

محققان دانشگاه جورجیا در آمریکا به روش جدیدی برای خارج کردن سلول های سرطانی از مغز با استفاده از میله های کوچک دست یافتند.

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری دیلی میل، این سیستم با استفاده از نانو الیافی سلول های تومور را از مغز خارج می کند.

محققان می گویند دستیابی به این روش جدید می تواند زندگی افراد مبتلا به سرطان های غیر قابل جراحی را به زندگی افراد دیابتی یا افراد مبتلا به فشار خون بالا شبیه کند.

در این روش، محققان با استفاده از یک میله کوچک شبیه به چوب ماهیگیری که از جنس نانوالیاف است، تومورهای مغزی را از مغز خارج می کنند.

کارشناسان می گویند این روش می تواند در برابر یکی از تهاجمی ترین انواع سرطان، یعنی سرطان گلیوبلاستوما موثر باشد.

یکی از عوامل مرگبار بودن سرطان گلیوبلاستوما پخش شدن سلول های بدخیم تومور با استفاده از رشته های عصبی و رگ های خونی به مکان های جدید در سراسر مغز است.

به گفته محققان این نانوالیاف نازک پلیمری مشابه ساختار اعصاب و عروق خونی است که سلول های تومور مغزی به طور معمول برای حمله به دیگر بخش های مغز از آن استفاده می کنند.

در نتیجه سلول های سرطانی به این نانوالیاف متصل می شوند تا به دیگر بخش های مغز منتشر شوند.

با ساخت این فیبر جایگزین جذاب، پزشکان می توانند حرکت تومور را در مسیرهای مختلف به یک مقصد مشخص که به طور بالقوه خارج از مغز است، هدایت کنند.

با استفاده از این روش حتی می توان تومور را از مکان های غیر قابل جراحی به مکان هایی که دسترسی بیشتری دارند هدایت کرد.

اگر چه با استفاده از این روش سرطان از بین نمی رود، اما می توان با کاهش اندازه تومورهای مغزی، سرطان مغز را به یک بیماری مزمن تبدیل کرد.

شرح کامل نتایج این یافته جدید در مجله (Nature Materials) به چاپ رسیده است


1662117_656122354444192_846336227_n.jpg
медицинский
медицинский
پرفروش‌ترین داروهای ایران (3)
امروزه اینترفرون بتا نوترکیب در دو میزبان جانوری و باکتریایی تولید می‌شوند که به ترتیب اینترفرون بتا آ1 و بی1 شناخته می‌شوند.

اینترفرون بتا برای درمان نوع عود کننده - فروکش کننده ام اس استفاده می‌شود. مشخص شده‌ است که این دارو تعداد و شدت حمله‌ها را کاهش می‌دهد و پیشرفت به سوی ناتوانی را کند می‌کند.

14- ایمیون گلبولین (immune globulin)، این دارو برای مبتلایان به نقص سیستم ایمنی، لوسمی لنفوسیتیک.. [ادامه متن . . .]
پرفروش‌ترین داروهای ایران (3)
امروزه اینترفرون بتا نوترکیب در دو میزبان جانوری و باکتریایی تولید می‌شوند که به ترتیب اینترفرون بتا آ1 و بی1 شناخته می‌شوند.

اینترفرون بتا برای درمان نوع عود کننده - فروکش کننده ام اس استفاده می‌شود. مشخص شده‌ است که این دارو تعداد و شدت حمله‌ها را کاهش می‌دهد و پیشرفت به سوی ناتوانی را کند می‌کند.

14- ایمیون گلبولین (immune globulin)، این دارو برای مبتلایان به نقص سیستم ایمنی، لوسمی لنفوسیتیک مزمن سلول‌های B، سندروم کاوازاکی، جلوگیری از عفونت در کودکان مبتلا به ایدز و در پیوند مغز استخوان به منظور کاهش احتمال بروز و شدت عفونت سیستمیک و کاهش واکنش میزبان بر علیه پیوند مصرف می‌شود.

15- دوستکسل (Docetaxel)، داروی ضد سرطان است که در درمان سرطان‌های پستان، در مراحل پیشرفته تومور بدخیم سرطان پستان، ریه و تخمدان کاربرد دارد.


images (1).jpg
медицинский
медицинский
پرفروش‌ترین داروهای ایران(2)
9-ویال ایمی پنم (Imipenem+Cilastatin) در ردیف داروهای ضد باکتری قرار می‌گیرد و برای درمان عفونت‌های افراد مبتلا به نقص ایمنی، عفونت‌های داخل شکمی، عفونت‌های استخوان و مفاصل، عفونت‌های پوست و بافت نرم، عفونت‌های راه ادراری و راه صفراوی، پنومونی اکتسابی بیمارستانی به کار می‌رود.

10 - آمپول سوماتروپین (Somatropin ) با نام علمی Growth Hormone در درمان کوتاهی قد ناشی از کمبود هورمون رشد از جمله در کوتاه قدی در سن.. [ادامه متن . . .]
پرفروش‌ترین داروهای ایران(2)
9-ویال ایمی پنم (Imipenem+Cilastatin) در ردیف داروهای ضد باکتری قرار می‌گیرد و برای درمان عفونت‌های افراد مبتلا به نقص ایمنی، عفونت‌های داخل شکمی، عفونت‌های استخوان و مفاصل، عفونت‌های پوست و بافت نرم، عفونت‌های راه ادراری و راه صفراوی، پنومونی اکتسابی بیمارستانی به کار می‌رود.

10 - آمپول سوماتروپین (Somatropin ) با نام علمی Growth Hormone در درمان کوتاهی قد ناشی از کمبود هورمون رشد از جمله در کوتاه قدی در سندروم ترنر به کار می‌رود.

11- ویال آلبومین ( Albumin)، در گروه دارویی مشتقات خونی قرار می‌گیرد و افزایش دهنده حجم پلاسماست. محلول‌های حاوی آلبومین در درمان فوری کم حجمی خون همراه یا بدون شوک، کمی پروتئین خون در بیمارانی که دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند، به منظور حفظ حجم پلاسما و غلظت پروتئین و جلوگیری از غلیظ شدن خون، به عنوان داروی کمکی برای رقیق نمودن خون در اعمال جراحی بای پس قلب استفاده می‌شوند. همچنین از محلول غلیظ آلبومین به صورت کمکی در بیماران تحت همودیالیز و نارسایی حاد کبدی و زیادی بیلی روبین خون نوزادان استفاده می‌شود. آلبومین یک تنظیم کننده مهم حجم خون در گردش است.

12- فیلگراستیم (Filgrastim)، شکل مصنوعی G-CSF (فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت) است، نوعی پروتئین طبیعی که عامل تولید گلبول‌های سفید خون است.

کمبود G-CSF خطر عفونتهای باکتریایی را افزایش می‌دهد. این دارو مغز استخوان را وادار به تولید گلبول‌های سفید خون می‌کند و بدین ترتیب از خطر عفونت می‌کاهد و سبب ورود سلول‌های مغز استخوان به خون می‌شود تا در آنجا تجمع کنند و بیماری مغز استخوان درمان شود یا در طول درمان سرطان پیشرفته جایگزین مغز استخوان از دست رفته بشود.

فیلگراستیم را برای درمان بیماران مبتلا به نوتروپنی مادرزادی (کمبود G-CSF)، برخی بیماران ایدزی و کسانی که به تازگی مقدار زیادی شیمی درمانی یا پرتو درمانی در خلال پیوند مغز استخوان یا برای درمان سرطان دریافت کرده‌اند تجویز می‌کنند. این بیماران مستعد ابتلا به عفونت‌های مکرر و شدید هستند. درد استخوان یکی از عوارض شایع درمان با فیلگراستیم است که با مصرف ضددردها قابل کنترل است. اگر این دارو به بیمارانی که دچار برخی اختلالات خونی نادر هستند داده شود خطر لوسمی بالا می‌رود.

13-ویال اینترفرون بتا (Interferon β – 1b)، از جمله داروهای بیماران ام اس است. اینترفرون‌ها در برابر عفونت های ویروسی مقاومت می‌بخشند و در واکنش‌های ایمنی طبیعی بدن، حتی در غیاب ویروس ها، شرکت دارند. حداقل سه نوع متفاوت از اینترفرون‌های انسانی شناسایی شده‌اند که برحسب اثر ضد ویروسی، ضد رشد و فعال‌سازی سلول کشنده طبیعی به اینترفرون‌های آلفا، بتا و گاما تقسیم بندی می‌شوند. این پروتئین‌ها توسط لوکوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها، فیبروبلاست‌ها و سایر سلول‌های سیستم ایمنی تولید میشوند.


images (2).jpg
دیدگاه · 1392/11/24 - 18:32 ·
9
медицинский
медицинский
پرفروش‌ترین داروهای ایران

فهرست 15 داروی پرفروش ایران اعلام شد.


به گزارش ایسنا، 15 داروی پرفروش ایران از لحاظ تعداد و ارزش ریالی بر اساس آخرین آمارها از سوی سازمان غذا و دارو، در جدول زیر قابل مشاهده است:

1- قرص متفورمین (Metformin) پرفروشترین دارو از لحاظ عددی به عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیروابسته به انسولین) به کارمی‌رود. متفورمین در اختلال متابولیسم کربوهیدرات و درمان سند.. [ادامه متن . . .]
پرفروش‌ترین داروهای ایران

فهرست 15 داروی پرفروش ایران اعلام شد.


به گزارش ایسنا، 15 داروی پرفروش ایران از لحاظ تعداد و ارزش ریالی بر اساس آخرین آمارها از سوی سازمان غذا و دارو، در جدول زیر قابل مشاهده است:

1- قرص متفورمین (Metformin) پرفروشترین دارو از لحاظ عددی به عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیروابسته به انسولین) به کارمی‌رود. متفورمین در اختلال متابولیسم کربوهیدرات و درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک نیز تجویز می‌شود.

2- کپسول آموکسی‌سیلین (Amoxicillin)، دومین داروی پرمصرف ایران از داروهای خانواده پنی‌سیلین‌ها و از دسته بتالاکتام‌ها است. این دارو یکی از مهمترین و پرمصرف‌ترین آنتی بیوتیک‌های خوراکی است. از این دارو در درمان بسیاری از عفونت‌ها مانند عفونت گوش میانی، سینوزیت، گلودرد استرپتوکوکی، پنومونی، عفونت‌های پوستی، عفونت‌های مجرای ادراری، بیماری لایم و عفونت‌های کلامیدیایی استفاده می‌شود.

3-قرص آتورواستاتین (Atorvastatin)، سومین داروی پرمصرف از لحاظ عددی در ردیف داروهای قلبی-عروقی قرار می‌گیرد و به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان چربی خون بالا مصرف می‌شود.

4 - قرص کو- آموکسی کلاو ( Co-Amoxiclav)، در گروه آنتی بیوتیک‌ها قرار گرفته و در درمان بیماری‌های عفونی به خصوص عفونت‌های مقاوم به آموکسی سیلین مانند سینوزیت، عفونت گوش میانی، عفونت مجاری‌ تنفسی‌ و برونشیت‌مزمن کاربرد دارد.

5 - قرص سفیکسیم (Cefixime) که از لحاظ فروش ریالی، دومین داروی پرفروش ایران است، یک آنتی‌بیوتیک سفالوسپورینی است‌. این آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان طیف وسیعی از بیماری‌های عفونی باکتریایی مثل عفونت‌های تنفسی، عفونت‌های پوست و بافت نرم و عفونت‌های استخوان یا مفاصل و عفونت‌های ادراری مؤثر هستند. سفیکسیم همچنین ممکن است برای پیشگیری از ایجاد عفونت در افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند یا در افرادی که به هر علتی مستعد عفونت هستند، استفاده شود.

6- کپسول آزیترومایسین ( Azithromycin)، نوعی آنتی‌بیوتیک از گروه ماکرولیدها است که برای گلودرد استرپتوکوکی، برونشیت، برخی انواع ذات الریه و عفونت‌های کلامیدیایی تجویز می‌شود.

7 - قرص کلوپیدوگرل (Clopidogrel)، که از لحاظ فروش ریالی در صدر داروهای کشور و از لحاظ فروش عددی در رده هفتم داروهای پرفروش کشور است در ردیف داروهای بیماران قلبی - عروقی قرار می‌گیرد و مهارکننده تجمع پلاکتی است. این دارو در بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس با ریسک آنفارکتوس میوکارد، سکته و بیماری‌های عروق محیطی تجویز می‌شود.

8- کپسول اورلیستات (Orlistat)، با نام تجاری زنیکال تنها داروی تایید شده برای کاهش وزن است و به صورت برگشت پذیر آنزیم روده‌ای لیپاز را مهار می‌کند و مانع جذب کامل چربی‌ها می‌شود.


download.jpg
دیدگاه · 1392/11/24 - 18:31 ·
9
медицинский
медицинский
پزشکای کشیک وقتی برمیگردن خونه... :D
پزشکای کشیک وقتی برمیگردن خونه... :D


1560504_3860664412873_1111313440_n.jpg
медицинский
медицинский
تومور مغزی

معرفی:
تومورهای مغزی دومین تومور شایع طب اطفال است و در صورتی که در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود، امکان کنترل و درمان موثر با درصد بالا وجود دارد. شایع ترین آنها مدولوبلاستوم، اپاندیموم، گلیوم و آستروسیتوم می باشد.

علائم:
سردرد (به خصوص سردرد صبحگاهی) - استفراغ، اختلال در تعادل و راه رفتن - اختلالات رفتاری - تشنج (به خصوص تشنج مقاوم به درمان) از علائم شایع این بیماری است. این علائم به عوامل متعددی از جمله محل تومور و سرعت رشد .. [ادامه متن . . .]
تومور مغزی

معرفی:
تومورهای مغزی دومین تومور شایع طب اطفال است و در صورتی که در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود، امکان کنترل و درمان موثر با درصد بالا وجود دارد. شایع ترین آنها مدولوبلاستوم، اپاندیموم، گلیوم و آستروسیتوم می باشد.

علائم:
سردرد (به خصوص سردرد صبحگاهی) - استفراغ، اختلال در تعادل و راه رفتن - اختلالات رفتاری - تشنج (به خصوص تشنج مقاوم به درمان) از علائم شایع این بیماری است. این علائم به عوامل متعددی از جمله محل تومور و سرعت رشد تومور بستگی دارد.

نکته مهم: مطالب ذکر شده، علائم عمومی بیماری بوده که وجود این موارد الزاماً به معنی ابتلا به این بیماری نیست و مراجعه به پزشک متخصص و انجام مراحل تشخیصی، ضروری می‌باشد.

درمان:
روش‌های درمانی این بیماران جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی است. جراحی جهت نمونه برداری وتشخیص نوع تومور و همچنین برای کاهش حجم تومور انجام می‌شود.

«اسما» 12 ساله و یکی از کودکان کرد محک با لهجه شیرین کرمانشاهی است. او از فرزندان بهبود یافته محک و قهرمان مبارزه با مدوبلاستوم است. اسما به موسیقی علاقه دارد و دوست دارد در آینده پزشک مغز و اعصاب شود.


1897845_10151869760162411_649503676_n.jpg
صفحات: ابتدا 1 2 3 4 5 انتها