• متن پست
  • خطوط بیومتعدد
   مردی 69 ساله از نظر ارزیابی تغییرات ناخن انگشتان پس از آغاز شیمی درمانی با دوستاکسل - سیس پلاتین –فلوئورویوراسیل به دلیل سرطان معده ارجاع شد. معاینه بالینی نشانگر چندین خط سفید روی ناخن انگشتان دست بود که تحت عنوان خط بیو شناخته می شوند. هرخط، به آغاز یک دوره شیمی درمانی مربوط بود و فاصله بین خطوط، متناسب با فاصله بین دو دوره درمانی بود. یکی از خط های سفید دیستروفی کمتری را نشان می داد )پیکان(؛ در بررسی پرونده پزشکی بیمار، معلوم شد که دوره شیمی درمانی مربوطه تنها شامل دوستاکسل - فلوئواوراسیل بوده است، زیرا بیمار در آن هنگام به اختلال عملکرد کلیه دچارشده بوده و در تمام دوره های دیگر، از رژیم درمانی کامل دوستاکسل –سیس پلاتین – فلوئورواوراسیل استفاده شده است. داروهای شیمی درمانی سیتوتوکسیک می توانند سبب توقف موقت عملکرد رشد بافت زمینه ای ناخن شوند که ممکن است به صورت خطوط بیوی متعدد در صفحه ناخن ظاهر شود. این الگوی ناخن می تواند نمایی از فاصله بین چرخه های شیمی درمانی و قدرت آن را نشان دهد.

   منبع فارسی: نشریه نوین پزشکی شماره 534
   منبع اصلی: نشریه نیواینگلاند ژورنال
 • اخرین دیدگاه ها
 • جزئیات