said


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
said
0000-00-00
- مجرد
اسلام
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
رفته ام
نمی کشم
سامسونگ

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

said تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]