احمد


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
احمد
1368-07-03
m - متاهل
اسلام
یزد
دکترا و بالاتر
استاژر
نرفته ام
نمی کشم
galaxy sIII

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

احمد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]