كپسول استنشاقي
استعمال كپسول استنشاقيتا جاي ممكن با سرفه كردن خلط را از مجراي تنفسي خارج نماييد.
براي مرطوب كردن گلو مقداري آب بنوشيد.
كپسول را طبق دستور كارخانه سازنده، در دستگاه قرار دهيد.
دهانه دستگاه را رو به قسمت انتهايي گلو داخل حفره دهان قرار دهيد و با لب‌ها دور دهانه را محكم بگيريد.
سر را به سمت عقب متمايل نماييد.
به آرامي نفس خود را بيرون بدهيد و تا جاي ممكن هواي ريه‌ها را خالي كنيد.
در حالي كه دم عميقي انجام مي‌دهيد به طور همزمان طبق دستور كارخانه سازنده به دستگاه فشار وارد نماييد.
پس از خارج نمودن دهانه افشانه از دهان، نفس خود را به مدت 10 تا 15 ثانيه حبس نموده، سپس به آرامي نفس بكشيد.
بين استنشاق‌هاي متوالي حداقل يك دقيقه فاصل بياندازيد.
پس از هر بار مصرف، قسمت دهاني دستگاه را جدا نموده و آن را با آب گرم بشوييد.
دهان خود را با آب گرم شستشو دهيد (آب را نياشاميد).

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/30 - 22:19 Share on Google+