اسپری بینی
استعمال افشانه (اسپري) بيني1. بيني را پاك كنيد (با فين كردن).

2. در حالتي كه سر شما مختصري به طرف جلو است بنشينيد.

3. قوطي افشانه را تكان دهيد.

4. درپوش افشانه را جدا نموده و نوك آن را به مقدار كمي داخل بيني نماييد.

5. دهان و سوراخ ديگر بيني را ببنديد.

6. در حالي كه هوا را از راه بيني استشاق مي كنيد مقدار تجويز شده براي هر بار مصرف را با فشار به ظرف افشانه به بيني وارد نماييد.

7. قسمت خروجي افشانه را از بيني خارج نموده، سر را به جلو خم كرده و بين زانوها قرار دهيد.

8. به آرامي راست بنشينيد (دارو به حلق مي‌ريزد) و پس از انجام عمل دم سر را به طرفين بگردانيد.

9. پس از هر بار مصرف، قسمت نوك افشانه را با آب جوشيده سرد بشوييد.

10. هيچ گاه ظرف پر شده تحت فشار را سوراخ ننماييد و آن را در معرض گرما و سرما قرار ندهيد.

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/30 - 22:22 Share on Google+