دگیمان ۱۸ کیلو پوست می‌اندازیم. در یک سانتی متر از پوست شما 12 متر عصب و 4 متر رگ و مویرگ وجود دارد. هنگام صحبت کردن، برای بیان هر کلمه ۷۲ ماهیچه بکار گرفته می شود. برای اخم کردن باید 43 ماهیچه را بکار گیرید ولی برای لبخند زدن تنها حدود 17 ماهیچه بکار می افتد. یک انسان عادی روزانه یک لیتر بزاق دهان ترشح می کند که میزان آن در طول کل عمر او به 10 هزار گالن خواهد رسید. هر سال، یک انسان در حدود 6 میلیون و دویست و پنج هزار بار پلک می زند. انسانی با عمر متوسط، بیش از ۱۶۳ میلیون لیتر هوا استنشاق می کند. یک پنجم اکسیژنی که مصرف می کنیم توسط مغز مصرف می شود. سرعت رشد ناخن های مردان نسبت به زنان بیشتر است.

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/31 - 11:31 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

OK

1393/06/1 - 14:44
saba2500

جالبست؟>؟

1393/06/4 - 09:02