آفرین بر حسادت چه عدالت پیشه است، پیش از همه صاحب خود را می کشد.

امام علی(ع)

18 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/06/01 - 00:57 Share on Google+