هرواحدپکسل چقدhbروبالامیبره؟

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/01 - 18:28 Share on Google+
دیدگاه  
dina

فکر کنم دو واحد

1393/07/2 - 00:24
cod99

kld'l jh o,nj nv fdhvd

1393/07/2 - 10:24
mahmoodesmaili

به طور متوسط برا هر فرد ۷۰کیلوی حدود ۱.۲ هموگلوبین رو بالا میبره.و ۳تا ۴ درصدم هماتوکریت بالا میبره

1393/07/2 - 23:44
hosseini7367

فک کنم دو واحد!

1393/07/3 - 17:23
arzani

براکودکان چطور؟

1393/07/3 - 21:05