چون نامه اعمال مرا پیچیدند
بردند به میزان عمل سنجیدند
بیش از همه کس گناه ما بود ولی
ما را به محبت علی بخشیدند
عیدتون مبارک

16 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/21 - 02:40 Share on Google+
دیدگاه  
Perforin

عیدتون مبارک

1393/07/21 - 18:05
cod99

عیدتون مبارک

مدیکو

1394/01/3 - 23:27