پر بزن ای دل بی تاب به جای خودمان
هرکجا رفت وکمین کرد به پای خودمان
دست ما بسته واینجاقفسی واشده است
برو بگذار بمیریم به هوای خودمان
امیرحسین کوهــی

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/02 - 21:17 Share on Google+