زندگی حکمت اوست...
زندگی دفتری از خاطره هاست
چند برگی را تو ورق خواهی زد
ما بقی را قسمت ....

4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/09 - 09:15 Share on Google+