همیشه همین است... گاهی زود می فهمیم و گاهی دیر...!

اما به حتم در تمام سختی ها و خوشی ها و در تمام روزها و شبها در تمام داشته ها و نداشته هایمان

حکمتی از سر رحمت و مهربانی نهفته حکمتی که من و تو از آن بی خبریم و

رحمتهایی که گاهی دیر می فهمیم و گاهی هرگز نمی فهمیم...

کاش یاد می گرفتیم تسلیم محض او باشیم...

کاش یاد می گرفتیم که بعضی چیزها از اختیار ما بیرون است....

کاش یاد می گرفتیم که دست های کوچک و ناتوان بندگی ما

برای عوض کردن خیلی چیزها بسیار ناتوانند...

همیشه رحمت خدا در حاجت روایی ما نیست... گاهی رحمت خدا در نداشته های ماست...!

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/14 - 06:58 Share on Google+