هی فلانی میدانی...؟!

می گویند رسم زندگی چنین است ...

می آیند ...

میمانند...

عادت میدهند...

میروند ...

و تو در خود تنها می مانی ...

راستی نگفتی...

رسم تو هم چنین است؟

مثل همه فلانی ها

زندگی شاید همین باشد ...

یک فریب ساده و کوچک

و گمانم زندگی باید همین باشد ...

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/14 - 07:02 Share on Google+