اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد
نلسون ماندل

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/11 - 12:06 Share on Google+
پیوست عکس:
525401_HJ4xNKhN.jpg
525401_HJ4xNKhN.jpg · 513x530px, 23KB