زمان افزایش و شروع و اوج پروتئین و آنزیم ها در آنفارکت
زمان و میزان کراتین فسفوکیناز MB در آسیب ها (شروع: 3-6 ساعت پس از شروع درد قفسه سینه ، اوج: 12-24 ساعت، بازگشت به حالت عادی: 48-72 ساعت)
زمان و میزان تروپونین I در آسیب ها(شروع: 4-6 ساعت، اوج: 12-24 ساعت، بازگشت به حالت عادی: 4-7 روز)
زمان و میزان تروپونین T در آسیب ها (شروع: 3-4 ساعت، اوج: 10-24 ساعت، بازگشت به حالت عادی: 10-14 روز)
زمان و میزان میوگلوبین در آسیب ها (شروع: 1-3 ساعت، اوج: 6-10 ساعت، بازگشت به حالت عادی: 12-24 ساعت)

6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/13 - 22:43 Share on Google+