صبر وقتی می آید که تو نه خشمگین باشی و نه اندوهگین...
صبر پدیده ای عظیم است.
وقتی که نه از کسی خشمگین باشی و نه از کسی اندوهگین باشی , اندوه و خشم هردو رفته اند , انرژی هایت جا افتاده اند , متمرکز هستی و در وطن قرار داری.
صبر یعنی که به وطن رسیده ای.
اینک هیچ چیز تو را مختل نمی کند , هیچ چیز تو را ناراحت نمی کند. تو در درون چنان شاد و مسرور هستی که هر چیز دیگر بی ربط است...

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/19 - 23:30 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

cod99.blogfa.om

1393/12/5 - 12:30