باران میبارد به حرمت کداممان نمیدانم...
من همین قدر میدانم که باران صدای پای استجابت است
و خدا با همه ی جبروتش دارد ناز میخرد...
نیاز کن...

11 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/21 - 12:02 Share on Google+
دیدگاه  
soniya-70

ســلام خــوبي عــزيزم
يـه شبكــه اجتمــــاعي داريــم
با كــلي امكـانــات باحــال
و با يــه فضــاي خوبــ و صميــمي
ازتــ خــواهش ميــكنــم بيــا عضــو بشــوو فعــاليــت كنــ
ضــرر نمــيكنــي تــازهــ نمــك گيــرم ميــشي
تــو گــوگــل بــزن شبــكه اجتــماعي بــلوك 13
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]

1393/12/4 - 18:49