"تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند "
گراهام بل

9 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/25 - 13:14 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

عالي

1393/12/5 - 12:19