عشق اگر عشق باشد،
هم خنده هایت را دوست دارد
هم گریه هایت را
هم غم هایت را...

هم لحظه های شادابی ات را می پسندت
هم روزهای بی حوصلگی ات را...
که دوست داری تنها باشی ...

عشق اگر عشق باشد،
هم زیبایی هایت را دوست دارد
هم اخم هایت را در روزهای تلخی

هم سلامتت را می پسند ت
هم روزهای گرفتاری و بیماری همراهیت می کند
همراهیت میکند تا بهبود یابی ...

عشق اگر عشق باشد،
هر ثانیه دستانش در دستان توست
در سختی و اسانی.......
تا ابد...........

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/01/18 - 09:46 Share on Google+