یک روز ، من سکوت خواهم کرد !
و تو ...
آنروز ، برای اولین بار ،
مفهوم " دیر شدن " را خواهی فهمید ...

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/02/08 - 11:16 Share on Google+