نگاهی به اصول طب سوزنی

۱) دائویانگ یین Taoyangyin

دوره شکوفائی طب سنتی چین به حدود سلسله شانگ از (۱۵۰۰ سال قبل از میلاد) می رسد که این دوره تا ۲۰۰ سال قبل از میلاد ادامه داشت.

دکتر های چینی در دوران قدیم نسبت به طبیعت یک دیدگاه فلسفی داشتند. آن بشر را در مرکز طبیعت و دارای یک ارتباط متقابل با محیط اطرافش می دانستند و طبیعت را به عنوان یک مجموعه در حال تغییر و تکامل مداوم فرض می کردند. این تکامل را به عنوان کار خداوندی قبول نداشتند و آن را بیان یک هماهنگی یا قانون طبیعی می دانستند که به این قانون Tao (دائو) می گفتند. دائو در ساختمان اولیه دارای پولاریته است شامل Yang و Yin. یانگ در اصل و لغت به معنای قسمت رو به آفتاب تپه است و در حالی که Yin سمبل بخش سایه دار تپه است همه حقیقت های متضاد طبیعت موردی از این قطعیت هستند. (Yang و Yin) این دو مکمل هم هستند و یکی بدون وجود دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.

۲) Qi (چی) انرژی حیات Te cosmic Vital energy

عکس العمل های بین دو نیروی یین و یانگ باعث جریان انرژی چی می شود این نیروی زندگی اساس توصیف طبیعت توسط چینی ها بوده است. Qi (چی) در طبیعت همیشگی بوده و در کل زندگی در شکل تغییر و حرکت ظاهر می گردد و با مفهو انرژی از دیدگاه غرب منطبق نمی باشد هرگونه اختلال و قطع آن به طور کامل، باعث مرگ است. چند نوع چی در بدن است Qi ریه، Qi غذا، Qi ارثی که با هم تشکیل Qi (چی) بنیادی را می دهند.

۳) جوهر زندگی Jing

با نام دانه زندگی با پایه مادی Qi حساب می شود. نیروی تولیدمثل و سرنوشت انسان را تعیین می کند.

۴) نیروی روحی (Shen)

در واقع نیروی هوشیاری است و اغلب به عنوان واژه روح ترجمه می شود.

۵) اختلالات Qi

که این اختلالات می توانند باعث ایجاد دردها و بیماری های گوناگون گردند.

۶) سیستم پنجگانه WUXing

علاوه بر سیستم یین و یانگ یک سیستم ۵گانه یا WUxing که شامل چوب آتش، زمین، فلز و آب می باشد. برای چینی ها مفهوم دارد که یکدیگر را تحریک، هار یا کنترل می کنند و یک دیدگاه فلسفی و اساسی است.

۷) عوامل آب وهوائی خارجی

گرما، سرما رطوبت، خشکی، باد که ممکن است باعث بیماری گردند. براساس تمام این موارد و عوامل دخیل در سلامت بدنی انسان در طب سنتی چین طب سوزنی به درمان می پردازد.

طب سوزنی چین اعتقاد دارد یک سیستم خطی مشابه یک شبکه ارتباطی، کل بدن انسان را می پوشاند. این خطوط دارای مسیر و جهت مشخص در کل بدن انسان می باشد. دکتر های اروپائی این را با سیستم مریدین زمین مقایسه نموده اند. به همین خاطر به آن سیستم مریدین گویند. کانال ها و نقاط روی آن که در کارهای کلاسیک طب سوزنی استفاده می شوند حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد با جزئیات کامل توصیف شده اند در آن دوره مریدین با رودخانه های بزرگ سرزمین چین که آب لازمه حیات را تأمین می کرد مقایسه می شد.

براساس تفکر قدیم Qi از این کانال ها عبور کرده و عملکردهای بدن را تنظیم می کند. با این حساب استفاده از ن

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/02/15 - 20:50 Share on Google+