* دوره دوم مسابقات

خانم پرستاری در حین کار تزریقات یک بیمار HBV مثبت ، Needle Stick می شود. در بررسی های به عمل آمده تیتر HBV Ab ایشان 8 می باشد. چه اقدامی را برای ایشان توصیه می کنید ؟

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/03/03 - 01:45 Share on Google+
پیوست عکس:
08_15nid2.jpg
08_15nid2.jpg · 1600x1067px, 47KB