سلام
به یه مریض دیازپام زدیم.ارست تنفسی داد..
فلومازنیل زدیم.بعددکترگفت پروژسترونivبزنید..
فلومازنیل ک گیرنده بنزودیازپین روآنتاگونیست میکنه...اما پروژسترون چرا؟؟؟؟؟؟

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/03/13 - 17:46 Share on Google+
دیدگاه  
hosseini7367

فلومازیل آنتی دوت دیازپام هست...ولی پروژسترون.....!!!!

1394/03/15 - 09:07
arzani

آره..
حرف منم سره پروژسترونه..
خیلی دنبالش بودم.اماچیزی پیدانکردم

1394/03/15 - 13:05