نسخه ی مناسب!

به همراه زن خود ماه آبان / برفتم پیش دکتر بهر درمان

به او گفتم که « دکتر بی قرارم / به جز این زن، زن دیگر ندارم!

زن من هم ضعیف و هم نحیف است / اگرچه کلِّ دنیا را حریف است!»

کمی خندید و بعدش گفت دکتر: / « که من در کارتان کردم تدبّر!

شرایط گر کمی آماده باشد / علاج درد ایشان ساده باشد!

خودت را اندکی با شخصیت کن! / زنت را با خوراکی تقویت کن

بده او را عسل با شیر و فندق / به او کنجد بده روزی سه قاشق!

بخر هی مرغ و ماهی از مغازه / به همراهش بخر سبزی تازه

بپز از بهر او شام حسابی / بخر گاهی کبابی از کبابی!

درون ظرف چینی بهر همسر / پس از صرف غذا میوه بیاور

بده او را خوراکی های مرغوب / زنت این گونه کم کم می شود خوب »

به او گفتم: « ببین آقای دکتر / کمی در نسخه ات کردم تفکر

تمام نکته ها را خوب گفتی / خدایی نسخه ای مطلوب گفتی

فقط این نسخه ی خیلی خیالی / محقّق می شود با جیب خالی؟»

و او گفتش: « شمایی که فقیری / همان بهتر زنی دیگر بگیری!!»

امیرحسین خوش حال « کولی »

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/05/18 - 04:34 Share on Google+
دیدگاه  
cod99

قشنگه نه؟؟؟

1394/05/18 - 04:45