شایعترین ها
*دیسک گردنی>>C6 , C7
*اسپوندیلوز گردنی>>MRI>>C5,C6
*ارتریت روماتوئید>>نیمه دررفتگی اتلانتواگزیال>>گرافی لترال گردن،MRI روش انتخابی
*نوروپاتی سوپرااسکاپولار>> C5,C6
*TOS>>C8,T1
*Acute Brachial Neuritis>>C5,C6
*دیسک لومبار>>L4-L5یاL5-S1
*اسپوندیلولیستزیس>>شایعترین محل L5 رویS1 و شایعترین ریشهL5>>گرافی لترال و مایل که نمای لترال بهترمیشه دید.درنقص نورولوژیکMRI درخواست
*بهترین روش تصویربرداری فتق دیسکMRIاما بهترین روش مشاهده ضایعات استخوانی لترال رسس یاسوراخ بین مهره ای CTمیلوگرافی.

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/06/07 - 02:04 Share on Google+