پروتز سینه و ارتباط آن با لنفوم Plastic and Reconstructive Surgery
تحقیقات جدید ارتباط بین پروتزهای پستانی با نوع نادری از لنفوم را نشان داده است، هرچند هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست که آیا این پروتزها عامل ایجاد کانسر می باشد و یا بیماری از طریقی دیگر گسترش می یابد. محققان همچنین به این نتیجه رسیدند که این نوع لنفوم گسترش آهسته ای دارد و قابل درمان با جراحی از طریق برداشتن پروتز به همراه کپسول احاطه کننده آن می باشد. نگرانی در رابطه با ارتباط بین پروتزهای پستان و لنفوم آناپلاستیک سلول بزرگ (ALCL) اولین بار در سال 1996 مطرح شد. در مطالعه حاضر محققان مقالات موجود در رابطه با ارتباط این نوع پروتزها با ALCL و سایر شواهد موجود را مورد بررسی قرار دادند. در مجموع 36 مورد لنفوم هوچکین در خانم های دریافت کننده این نوع پروتز گزارش گردیده بود که 29 مورد آن ALCL تشخیص داده شده بود. محققان هیچ گونه شواهدی از ارتباط این بیماری با ریسک فاکتورهای چاقی در بیمار یا انواع خاصی از پروتز پیدا نکردند.
برخی از این بیماران تحت کموتراپی و رادیوتراپی قرار گرفتند در حالی که سایر موارد آن با درمان جراحی و حذف پروتز و بافت اطراف آن بهبود یافتند. هیچ موردي از مورتالیتی گزارش نگردیده بود.
محققان همچنین تاکید کردند که پیدایش یک ساک پر از مایع در نزدیکی یک پروتز سینه حداقل 6 ماه بعد از جراحی نیاز به بررسی تشخیصی از لحاظ ALCL خواهد داشت.

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/12 - 20:29 Share on Google+
پیوست عکس:
breast-implant-removal.jpg
breast-implant-removal.jpg · 228x224px, 13KB