دوباره عاشقت میشوم ...

یک عالمه کار
روی زمین مانده است
بی خیال همه
مینشینم
به تو فکر میکنم
دوباره عاشقت میشوم ...

11 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/13 - 00:48 Share on Google+
پیوست عکس:
sahn99_31052213.jpg
sahn99_31052213.jpg · 535x675px, 76KB