راهنمای طبقه بندی داروها در حاملگی
گروهA: این داروها خطری برای جنین در سه ماهه ی اول حاملگی ندارند وخطر مصرف انها در سه ماهه ی دوم و سوم نشان داده نشده است.
گروهB:این داروها بر روی جنین حیوان عارضه جانبی دارند ولی در زنان حامله مطالعات کافی انجام نشده است.
گروهC: این داروها همانند گروه بی میباشند ولی علی رغم خطرات بالقوه مصرف انها ممکن است در حاملگی مفید باشند.
گروهD:مصرف این داروها در حاملگی بر روی جنین خطر دارد ولی ممکن است منافع مصرف بر مضار انها در حاملگی ترجیح داشته باشد.
گروهX: مصرف این داروها در حاملگی باعث انومالی جنین میشود و به وضوع مضار مصرف انها بر منافشان در حاملگی بیشتر است.
گروهNR: این دروها در طبقه بندی اف دی ای ارزیابی نشده اند.

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/22 - 15:38 Share on Google+