وظایف دکتر داروساز در داروخانه ی بیمارستان
بررسی قانونی علمی و اخلاقی نسخه
تهیه ی شرح حال و تشکیل پرونده ی دارویی برای بیماران بستری و پیگیری مداوم امر دارو درمانی
اطمینان از ایمنی کیفیت و کارایی داروهای که تجویز شده اند.
ارائه اطلاعات به گروه درمانی در زمینه های مورد نیاز
ارتباط و مشاوره به پزشکان و دیگر اعضای گروه درمانی
ساخت و بسته بندی مناسب داروهای ترکیبی و جالینوسی
ارائه اطلاعات و توصیه های دارویی به بیماران در زمان ترخیص از بیمارستان
تهیه نگهداری و عرضه فراورده های بیوتکنولوژی و بیولوژیک در شرایط مناسب
مشارکت در مطالعات اپیدمیولوژی
مشارکت در تهیه ی فرمولاری بیمارستان
عرضه ی لوازم و تجهیزات بهداشتی پزشکی و ارائه ی اطلاعات و راهنمایی های لازم
مدیریت و اقتصاد دارو درمانی
مشارکت در برنامه های اموزش حرفه ای و اجتماعی
ارائه ی اطلاعات در مورد تهیه نگهداری عرضه و مصرف داروهای پرتوزا
تهیه داروهای تک دوزی و فراورده های دارویی مورد نیاز بخش های بیمارستان
تهیه فراورده های سترون تزریقی و غیر تزریقی در موارد نیاز
تشکیل کمیته دارو درمان در بیمارستان
شرکت فعال در کمیته های دارو درمانی بخش های مختلف بیمارستان
ارائه اطلاعات سم شناسی و مسمومیت ها
سنجش و تعیین سطح درمانی داروها
مشارکت در برنامه ریزی و اجرای تحقیقات بالینی داروها تهیه و نگهداری داروهای لازم
و بررسی کلیه عوارض های دارویی.

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/22 - 15:49 Share on Google+