سلام
لطفامکانیسم پروژسترون ونیتروگلیسیرین روبگید ک چطوری هردوفلشینگ میدن درحالی ک پروژسترون افزایشBPوtngکاهش BPمیده؟

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/03 - 21:10 Share on Google+