آسانترین روش تفسیر گازهای خون شریانی ABG
با دانستن چند عدد و انجام مراحل زیر به راحتی می توانید برگهABG بیمار را تفسیر کنید.
ابتدا لازم است مقادیر طبیعی فاکتورهای گاز شریانی را بدانید.

PH=7.40
paco2=40
pao2=80-100
BE=-3,+3
Hco3=24
o2sat=up 98%
قانون اول:ابتدا وضعیت PH را مشخص کنید. اگر بالای 7.40 بود آلکالوز و اگر پایین 7.40 اسیدوز حساب کنید.
قانون دوم:هر آیتمی که هم جهت با PH بود، اولیه به حساب می آید و هر آیتم مخالف با PH ثانویه است. مثلا اگر PH اسیدوز بود و میزان فشار دی اکسید بالای 40 و بی کربنات بالای 24
اسیدوز تنفسی (بدلیل بالا بودن دی اکسید و هم جهت بودن با PH ) اولیه است و آلکالوز متابولیک (بدلیل بالا بودن بی کربنات) ثانویه حساب می شود.
قانون سوم:اگر پارامتر دوم طبیعی بود ، اسیدوز یا آلکالوز به تنهایی است و مکانسیم جبرانی ندارد.
نکته: شرایط زیر دلیل بر هیپوکسی است
فشار اکسیژن شریانی پایین تر از 60
میزان اشباع اکسیژن شریانی کمتر از 90

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/07/29 - 15:06 Share on Google+