وقتی وجود خدا باورت بشه
خدا یه نقطه میذاره زیر باورت یاورت میشه

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/06 - 00:36 Share on Google+