آهای پاییز!

ابرهایت را زود بفرست...

شستن این گرد غم از دل من...

هزاران پاییز باران می خواهد...!

7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/11 - 22:56 Share on Google+