من و خدا هر روز دوچیز را فراموش می کنیم؛ من لطف هایی که خدا در حق من کرده است و خدا گناهان مرا...!

8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/10 - 19:50 Share on Google+