حسین آموخت كه مرگ سياه سرنوشت شوم مردم زبوني است كه به هر ننگي تن مي دهند تا زنده بمانند ، چه ,كساني كه گستاخی آنرا ندارند كه "شهادت "را انتخاب كنند ،" مرگ" آنان را انتخاب خواهد كرد. دکتر شریعتی

3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/24 - 23:04 Share on Google+