دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند......

8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/09/19 - 16:27 Share on Google+