زمان آدمها را عوض نمیکند....زمان حقیقت آدمها را آشکار میکند....

8 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/09/24 - 21:07 Share on Google+