امروز بي تفاوت تر از هميشه

سرگرم .... بي خيال

اين خزانه مخروطي شكل چهار اتاقه

ديگر انگار خيال تپيدن ندارد

و من تمام خواهم شد

روزي كه ديگر خوبي ته كشيده و دروغ ...

ميان زمين و هوا ماندن هم حالي دارد

وقتي نميداني باشي يا نه ...

كه همه و هيچكس منتظر تو نيست

آري درد را نميشود نوشت بايد كشيد........


(ن. یعقوبی)

14 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/12/14 - 11:44 Share on Google+