با اجازه از « رهی معیری!»:

گربه ی دم بریده را مانم!/ مرد خشتک دریده را مانم!

همه جا انتشار اسم من است! / تا حدودی « پدیده » را مانم!

به خدا زندگی جرم داده! / آنچنان که جریده را مانم!

می نشینم فقط ردیف جلو / شاعر برگزیده را مانم!

پیش بازاری اعتبارم نیست / چک بی جا کشیده را مانم!

نکته ی نانوشته می باشم / صحبت ناشنیده را مانم

ظاهرم حق و باطنم باطل / مؤمن بی عقیده را مانم!

الغرض گرچه بنده « خوشحالم » / آدم غصه دیده را مانم!

5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/05 - 18:26 Share on Google+