يعقوب


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
يعقوب
1360-04-26
m - مجرد
اسلام
فارس
دندان پزشك
دکترا و بالاتر
دندان پزشك
وزن: ٨٠ - قد: ١٧٥
رفته ام
می کشم
ايفن٤

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

يعقوب تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]